فروردین ۲۴, ۱۴۰۰

عنوان فارسی : آزمایش و مدل سازی ترمودینامیکی تعادل هیدرات متان در حضور محلول¬های مایع یونی مبتنی بر ایمیدازولیوم با استفاده از معادله حالت الکترولیتی چاه مربعی ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

در این مقاله، شرایط تفکیک هیدرات متان در حضور پنج مایعات یونی آبی[EMIM][EtSO4] ،[BMIM][BF4] ، [EMIM][HSO4] ، [BMIM][BF4] و [OH-EMIM][BF4 ] اندازه گیری شد. مقاله …

عنوان فارسی : اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی مواد با استفاده از روش انحراف‌سنجی ماره‌ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

در این مقاله، روش جدیدی برای اندازه گیری ضریب شکست غیرخطی مواد با استفاده از انحراف سنجی ماره گزارش شده است. مقاله ترجمه شده فیزیک …